Aktualne oferty

LS Tech Homes SA Emisja akcji serii K.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 15 września 2017 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii K ( 1 : 1 )
  • Notowanie Jednostkowych Praw Poboru 03 kwietnia 2018r. – 06 kwietnia 2018 r.
  • Przyjmowanie zapisów 03 kwietnia 2018r. - 11 kwietnia 2018 r.
  • Cena emisyjna 0,50  zł
  • Przewidywany termin przydziału akcji  23 kwietnia 2018 r.

 

Uwaga!
Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe!