Aktualne oferty

Uwaga!
Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe!

 

 

M-Trans S.A. Emisja akcji serii E.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 22 czerwca 2017 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii E ( 1:1 )
  • Przyjmowanie zapisów 23 czerwca 2017r. - 07 lipca 2017 r.
  • Cena emisyjna 0,10  zł
  • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 18 lipca 2017 r.