Aktualne oferty

Uwaga!
Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe!

 

 

Inkaso WEC S.A. Emisja akcji serii A4.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 19 lutego 2018 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii A4 ( 1 : 1 )
  • Przyjmowanie zapisów 28 lutego 2018r. - 14 marca 2017 r.
  • Cena emisyjna 0,50  zł
  • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 28 marca 2017 r.