Aktualne oferty

Uwaga!
Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe!

Pixel Venture Capital S.A. Emisja akcji serii C.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 20 marca 2017 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii C ( 1:1 )
  • Notowanie JPP 21 kwietnia 2017r. - 12 maja 2017 r.
  • Przyjmowanie zapisów 07 marca 2017r. - 17 maja 2017 r.
  • Cena emisyjna 0,44  zł
  • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 26 maja 2017 r.