Aktualne wezwania

ELEKTRIM S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.

Przedmiotem Zaproszenia 7 199 323  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLELTIM00013, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 8,59 % kapitału zakładowego Spółki.

 • Ogłaszającym Zaproszenie jest Karswell Limited
 • Nabywającym jest Karswell Limited
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest Trigon Dom Maklerski S.A.

Cena za jedną akcję spółki ELEKTRIM S.A. wynosi: 12,50 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki ELEKTRIM S.A. będą przyjmowane od 17 października 2018 r. do 30 paźdizernika 2018 r

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 05 listopada 2018 roku

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

Berling S. A.  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 6 780 200  akcji zwykłych na okaziciela spółki Berling S. A.  zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBRLNG00015.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym są :

       - Berling S.A.            Warszawa           ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa

       - DAO Sp. z o.o.        Warszawa           ul. Urwisko 15, 02-776 Warszawa

       - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” Sp. z o.o.      Wilkowice           ul. Mórkowska 36, 64-100 Wilkowice

       - Berling Promotions Sp. z o.o.  Warszawa           ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa

 • Podmiotami nabywającymi Akcje są wszyscy Wzywający
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („DM PKO BP” lub "Dom Maklerski")
 • Cena za jedną akcję spółki Berling S. A.  wynosi : 3,70 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Berling S. A. będą przyjmowane od 26 października  2018 r. do  26 listopada 2018 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 04 grudnia 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

 

FERRUM S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 

Przedmiotem Wezwania jest 9 425 151 akcji zwykłych na okaziciela spółki FERRUM S.A. w tym :

1) akcje Spółki w formie zdematerializowanej, oznaczone w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLFERUM00014, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) („Akcje Zdematerializowane”)

oraz

2) akcje Spółki wydane w formie dokumentu, niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym („Akcje Niezdematerializowane”),

Wzywający, zamierza po przeprowadzeniu Wezwania osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • Wzywającym jest Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
 • Cena za jedną akcję spółki FERRUM S.A. wynosi : 4,39 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki FERRUM S.A. będą przyjmowane od 23 października  2018 r. do 06 listopada 2018 r

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 14 listopada 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj

  

Polenergia S.A. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem Wezwania jest 22 631 790  akcji zwykłych na okaziciela spółki Polenergia S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPLSEP00013.

Zamiarem Wzywającego jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

 • Wzywającym jest Dominika Kulczyk
 • Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest  Mansa Investments sp. z o.o,
 • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK, wyodrębniona jednostka organizacyjna Banku Zachodniego WBK S.A
 • Cena za jedną akcję spółki Polenergia S.A.  wynosi : 20,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Polenergia S.A.  będą przyjmowane od 17 września  2018 r. do godziny 15:00  17 października 2018 r.

Planowana data rozliczenia transakcji 25 października 2018 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

Komunikat zmiana konsorcjum w wezwaniu_02 10 2018