Aktualne wezwania

Griffin Premium RE.. N.V.

Przedmiotem Wezwania jest 156 133 179 akcji zwykłych na okaziciela spółki Griffin Premium RE.. N.V. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN NL0012235980.

Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

  • Wzywającym jest GLOBALWORTH ASSET MANAGERS S.R.L.
  • Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest GLOBALWORTH ASSET MANAGERS S.R.L.
  • Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Bank Zachodni WBK S.A. - Dom Maklerski BZ WBK
  • Cena za jedną akcję spółki Griffin Premium RE.. N.V. wynosi : 5,50 zł.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki Griffin Premium RE.. N.V. będą przyjmowane od 24 października  2017 r. do 28 listopada 2017 r.

Przewidywana data rozliczenia transakcji: 06 grudnia 2017 r.

Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj.

 

ROPCZYCE S.A. Oferta Zakupu Akcji

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 701 00 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLROPCE00017, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 9,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Dom Maklerski BDM S.A.

Cena zakupu Akcji :

1) 27,00 zł za jedną Akcję, jeżeli Akcjonariusz złoży Ofertę Sprzedaży w terminie od 3 października 2017 r. do 10 października 2017 r. Warunkiem przyjęcia Oferty Sprzedaży po tej cenie jest otrzymanie przez Dom Maklerski Oferty Sprzedaży do dnia 10 października 2017 r. włącznie do godz. 17.00. Oferta Sprzedaży opiewająca na przedmiotową cenę otrzymana przez Dom Maklerski po upływie w/w terminu zostanie odrzucona.

2) 24,00 zł za jedną Akcję, jeżeli Akcjonariusz złoży Ofertę Sprzedaży w terminie od 11 października 2017 r. do 13 października 2017 r.

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  ROPCZYCE S.A. będą przyjmowane od 03 października 2017 r. do 13 października 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 20 października 2017 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.

 

CPD S.A Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1.41.792 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 3,56 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Zaproszenia jest  Pekao Investment Banking S.A.

Cena za jedną akcję spółki  CPD S.A wynosi: 12,27 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  CPD S.A będą przyjmowane od 09 października 2017 r. do 20 października 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 26 października 2017 roku.

Pełna treść Zaproszenia dostępna jest tutaj.

 

APLISENS S.A. Oferta Zakupu Akcji

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 537 170 Akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLAPLS000016, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 4,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty jest  Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie.

Cena za jedną akcję spółki  APLISENS S.A. wynosi: 14,80 zł

Zapisy na sprzedaż akcji spółki  APLISENS S.A. będą przyjmowane od 09 października 2017 r. do 23 października 2017 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 27 października 2017 roku.

Pełna treść Oferty dostępna jest tutaj.