Regulaminy i regulacje dla Klientów Domu Maklerskiego mBanku

Oferta indywidualna / Rachunek maklerski / Regulaminy i regulacje / Dom Maklerski mBanku

Nota prawna

Dom Maklerski mBanku dokłada wszelkich starań aby informacje prezentowane na jego stronach internetowych były zgodne z prawdą, jednakże nie gwarantujemy ich poprawności oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym Serwisie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Dom Maklerski mBanku świadczy usługi na rzecz Klientów na zasadach określonych w obowiązujących regulaminach świadczenia usług, oraz po spełnieniu przez Klienta innych wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorca korzystając z części lub całości Serwisu PAP może wykorzystywać pochodzące z Serwisu PAP informacje wyłącznie dla własnych, wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 9 listopada 2016 roku, poz. 1823), informujemy Klientów będących konsumentami, że podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich („podmiotami uprawnionymi” w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy) właściwymi dla mBanku S.A. – Dom Maklerskiego są:

 

Listy spółek notowanych na GPW, zaklasyfikowanych do kat. A1,A2,A3,B1,B2 na potrzeby określania wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich i możliwości wykorzystania kredytów na zakup akcji znajdują się tutaj: https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/private-banking/kredyty/listy-a-i-b/listy-obowiazujace/

 • A1 – zawiera spółki, które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 100% ceny akcji,
 • A2 - zawiera spółki, które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 75% ceny akcji,
 • A3 - zawiera spółki które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 50% ceny akcji,
 • B1 - zawiera spółki, których nie można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 0% ceny akcji,
 • B2 - zawiera spółki, których nie można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 0% ceny akcji.

Informacja o terminie uzupełnienia niedoboru depozytu zabezpieczającego:

Zgodnie z par. 104 pkt. 8 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym, informujemy, iż depozyt zabezpieczający należy uzupełnić do godziny 8:00 w następnym dniu sesyjnym po wystąpieniu niedoboru.

Aktualną wysokość depozytów zabezpieczajacych można znaleźć TUTAJ

Informacja o instrumentach  pochodnych mogących być przedmiotem transakcji na rachunkach typu daytrading:

W ramach Umowy prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług maklerskich w obrocie organizowanym derywatami w formule daytrading przedmiotem transakcji mogą być kontrakty terminowe dla których instrumentem bazowym jest kontrakt WIG20.

Informacja o czasie realizacji zlecenia:

Standardowy czas realizacji zlecenia w okresie gdy zawierane są transakcje na rynku zorganizowanym wynosi 2 sekundy.

 • Aktualizacja informacji o podmiotach przechowujących aktywa Klientów Dom Maklerski mBanku - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wszystkie środki pieniężne klientów były deponowane wyłącznie na rachunkach prowadzonych przez  mBank S.A., Bank Pekao S.A., Kredyt Bank S.A., Deutsche Bank S.A., J.P. Morgan, Societe Generale oraz Commerzbank AG.
  Środki pieniężne Klientów deponowane na rachunkach pieniężnych prowadzonych przez Spółkę są przechowywane w bankach, na rachunkach bankowych prowadzonych dla Spółki lub na lokatach. Spółka otrzymuje z tego tytułu pożytki. Na żądanie Klienta Spółka udziela dodatkowych informacji o wysokości tych pożytków.

Szczególne zasady przyjmowania zleceń

Dom Maklerski mBanku, zgodnie z zaleceniami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mającymi na celu podwyższenie bezpieczeństwa obrotu giełdowego, wprowadził szczególne zasady przyjmowania niektórych zleceń.

Zgodnie z tymi zasadami Dom Maklerski mBanku nie przyjmuje za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego dyspozycji dotyczących:

a) zleceń na rynek kasowy, których wartość przekracza 5 mln zł.

b) zleceń na rynek terminowy, których wolumen przekracza 500 sztuk.

c) zleceń kupna papierów wartościowych na rynku kasowym, których limit ceny w zleceniu jest większy o:

 • 40 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji,
 • 80% w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji rynku NewConnect,
 • 15% w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla obligacji.

d) zleceń sprzedaży papierów wartościowych na rynku kasowym, których limit ceny w zleceniu jest mniejszy o:

 • 40 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji,
 • 80% w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji rynku NewConnect,
 • 15% w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla obligacji.

Zleceń zamykających otwarte pozycje na derywatach (skutkiem czego nastąpi zmniejszenie wymaganego depozytu zabezpieczającego) w przypadku wystąpienia niedoboru depozytu, na którego pokrycie nie ma środków na rachunku inwestycyjnym.

Ww. zlecenia mogą być składane przez Klientów w drodze dyspozycji telefonicznych oraz osobiście – w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego mBanku,


Dom Maklerski mBanku nie przyjmuje zleceń na certyfikaty strukturyzowane oraz warranty bez limitu ceny, tj. zleceń PKC i PCR.

W przypadku dużych wahań kursów Dom Maklerski mBanku może przyjmować zlecenia z limitem ceny znacznie odbiegającym od kursu odniesienia, w szczególności jeśli zlecenie spowoduje zawarcie transakcji.

Złożenie zlecenia przekraczającego maksymalną wartość lub wolumen, o którym mowa w „Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP” - Dział IV, § 14, ust. 2 i 3 oraz w  „Załączniku nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” - §27 ust. 2 i 3. oznacza jednocześnie zgodę składającego zlecenie na dodatkowe jego potwierdzenie przez Dom Maklerski mBanku S.A. wymagane zgodnie z zapisami „Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP” - Dział IV, § 14, ust. 2 i 3 oraz w „Załączniku nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” - §27 ust. 2 i 3.

 

Dom Maklerski mBanku nie przyjmuje zleceń na notowane na GPW akcje, do obrotu którymi stosuje się ograniczenia wynikające z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych (akcje należące do klasy notowań, o której mowa w § 71 pkt 5 lub § 72 ust. 1a Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP).

 

Weryfikacja poprawności parametrów zlecenia w serwisie transakcyjnym

Przed wysłaniem dyspozycji zlecenia w serwisie transakcyjnym, Inwestor powinien zweryfikować poprawność wprowadzonych parametrów. W szczególności kontroli podlegać powinny:

 • Przedmiot zlecenia: Kupno lub Sprzedaż,
 • Walor, na który opiewa zlecenie,
 • Ilość papierów wartościowych w zleceniu
 • Poprawne określenie limitu ceny - prawidłowe jest wyłącznie wprowadzenie konkretnego limitu ceny lub wystawienie zlecenia bez limitu np. PKC, PCR!
 • inne, dodatkowe warunki zlecenia np. limit aktywacji.

Podczas przechodzenia pomiędzy poszczególnymi polami w formatce zlecenia zalecamy używanie klawisza TAB.

Potwierdzenie wysłania dyspozycji nie jest jednoznaczne z jej prawidłową weryfikacją przez system informatyczny Domu Maklerskiego mBanku. Każdorazowo po wysłaniu dyspozycji należy sprawdzić jej status za pomocą funkcji STAN BIEŻĄCY / ZLECENIA.

 

Szczególne zasady przyjmowania dyspozycji

Informujemy, że Dom Maklerski mBanku działając na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich określił szczególne warunki przyjmowania niektórych zleceń i dyspozycji w zakresie rejestracji uczestnictwa w WZA/NWZA za pomocą formularza elektronicznego w serwisie informacyjnym - takie dyspozycje przyjmowane są do 16 - dnia poprzedzającego datę WZA/NWZA (data WZA/NWZA minus 16 dni).

Jednocześnie informujemy, że Klienci mogą złożyć dyspozycje telefonicznie i osobiście w Punkcie Usług Maklerskich oraz Centrali Domu Maklerskiego mBanku do 15 - dnia poprzedzającego datę WZA/NWZA (data WZA/NWZA minus 15 dni).

Dom Maklerski mBanku przyjmuje oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych zapisów złożonych w ramach ofert publicznych wyłącznie w drodze dyspozycji telefonicznych oraz osobiście – w Punktach Usług  Maklerskich i Centrali. Dom Maklerski mBanku nie przyjmuje tych oświadczeń przez serwisy internetowe.

Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych - przyjmowane są przez Dom Maklerski mBanku do drugiego dnia poprzedzającego (D-2) ostateczny termin złożenia żądania wykupu wynikający z Prospektu Emisyjnego lub komunikatu wydanego na podstawie Prospektu danego certyfikatu.