BENEFIT SYSTEMS SA (38/2018) Umowa pożyczki z podmiotem stowarzyszonym z Benefit Systems S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 38/2018

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym do Emitenta wpłynęła umowa pożyczki z dnia 16 maja 2018 r. ("Umowa pożyczki") zawarta pomiędzy Emitentem ("Pożyczkodawca") oraz spółką pod firmą Benefit Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Pożyczkobiorca"), będącą podmiotem stowarzyszonym Emitenta, na kwotę 15 mln złotych, w wyniku której łączna wartość umów pożyczki zawartych pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 31 mln zł.

Kwota pożyczki może być wypłacana w transzach, wedle zapotrzebowania Pożyczkobiorcy. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i zostało ustalone na warunkach rynkowych. Kwota pożyczki ma zostać spłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. Umowa pożyczki nie zawiera warunków zawieszających, ani rozwiązujących, jak również nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Pożyczka ma umożliwić Pożyczkobiorcy finansowanie działalności związanej z dzierżawą sprzętu sportowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz