MOSTOSTAL PŁOCK SA (15/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 15/2018

Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2018 roku powołało Radę Nadzorczą Mostostal Płock S.A. nowej kadencji w składzie:

1. Piotr Sabat - ur. 1983 r. Ekonomista. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, studia doktoranckie z zakresu ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, studia Executive MBA - wspólny program Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Vienna Institute for International Economic Studies, studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe z negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ponad dziesięcioletnie oświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych przedsiębiorstwach sektora logistycznego - GEFCO Group, gdzie pełnił funkcje szefa działu prawnego odpowiedzialnego za obsługę prawną spółki w Polsce oraz FM LOGISTIC, gdzie pełnił różne funkcje specjalistyczne i kierownicze związane z obsługą prawną, w tym obecnie wykonywaną funkcje Dyrektora ds. Prawnych odpowiedzialnego za pełną obsługę prawną aktywności transportu międzynarodowego na poziomie całej grupy FM. W październiku 2017 r. został wybrany do Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A., gdzie pełnił również funkcje niezależnego członka Komitetu Audytu. Współpracował także z Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa w Warszawie w charakterze wykładowcy akademickiego, firmą szkoleniową Gamma S.J, prowadząc szkolenia z międzynarodowego prawa przewozowego, a także z kancelariami prawniczymi. W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim (biegła znajomość) oraz rosyjskim ( dobra znajomość).

2. Hanna Strykowska - ur. 1976 r., absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji , kierunku prawo. Aplikację radcowską odbyła w Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i zakończyła ją egzaminem radcowskim zdanym z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Od 2010 r. jest radcą prawnym, członkiem Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ponadto ukończyła studia podyplomowe: Polskie i Europejskie Prawo Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiowała również na City University of London w zakresie prawa międzynarodowego i praw człowieka. W latach 2002 - 2005 rozpoczęła pracę jako prawnik w kancelarii Siwek Gaczyński Spółka Partnerska Kancelaria Prawnicza Radcowsko-Adwokacka w Warszawie. Od 2005 r. jest związana z międzynarodową kancelarią White&Case M. Studniarek Kancelaria Prawna sp. k. W Warszawie w departamencie fuzji i przejęć. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z problematyką transakcji sprzedaży udziałów, akcji oraz majątku podmiotów gospodarczych oraz szerokiego zakresu kwestii prawnych związanych ze strukturą transakcyjną. Od 2016 r. jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynuje Sekcją ds. Instrumentów Finansowych i Prawa Nowych Technologii. Doradza przedstawicielom NCBR między innymi w zakresie ich funkcji i obowiązków związanych z członkostwem w komitetach inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych typu venture capital inwestujących w innowacyjne projekty technologiczne. Doradca programu Bridge Alfa, (funduszy inwestycyjnych typu venture capital) mającego na celu wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki oraz pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową. Opiniuje i doradza m.in. przy tworzeniu projektów legislacyjnych z obszaru regulującego wspieranie polskiej gospodarki innowacyjnej w szczególności z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz prawa nowych technologii.

3. Jorge Calabuig Ferre - ur. 1978 r. W2003 r. ukończył studia wyższe na Politechnice w Walencji na Wydziale Inżynierii Lądowej, specjalność transport i urbanistyka. W 2003 r. obronił także inżynierską pracę magisterską na Uniwersytecie w Rostock w Niemczech. Od początku kariery zawodowej związany z generalnym wykonawstwem. W latach 2003-2006 piastował stanowiska: od Kierownika Budowy do Dyrektora Technicznego. Z Grupą Acciona związany od 2006 r. Z ramienia hiszpańskiej spółki w latach 2006-2008 nadzorował w Polsce modernizację drogi krajowej nr 7 na odcinku Kiezmark - Jazowa. W latach 2008- 2009 koordynował również wieloetapowy proces przygotowania oferty konsorcjum Mostostal Warszawa/Acciona Infraestructuras na budowę II linii metra w Warszawie. W latach 2009 - 2013 sprawował funkcję Dyrektora Technicznego w Acciona Infraestructuras Oddział w Polsce. Od 2014roku zarządzał Działem Kontrolingu i Zakupów w Mostostal Warszawa SA. Jako Dyrektor ds. Kontrolingu i Zakupów był również odpowiedzialny za zarządzanie procesem zakupów przy jednym z największych kontraktów Spółki - budowie bloków energetycznych nr. 5 i 6 w Elektrowni Opole. W dniu 5 maja 2017 r., został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA. Pełni także funkcję Członka Zarządu w Mostostal Power Development Sp. z o.o. Zasiada również w Radach Nadzorczych spółek zależnych Mostostal Warszawa SA: Mostostal Kielce SA i Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane SA., AMK Kraków S.A.

4. Barbara Gronkiewicz - ur. 1973, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych. Od 1996 roku związana z Mostostal Warszawa S.A., gdzie zajmuje stanowisko Dyrektora Biura Zarządzania Grupą Kapitałową. Prezes Zarządu spółki z Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa - Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. w okresie od 01.07.2005 do 28.06.2009 r. i od 15.02.2010 i nadal. W okresie od 17 grudnia 2015 roku do 30 września 2016 roku Członek Zarządu Mostostal Płock S.A. Pełni funkcje członka Rad Nadzorczych w spółkach: AMK Kraków S.A., Mostostal Power Development Sp. z o.o., Mostostal Kielce S.A

5. Alvaro Javier De Rojas Rodríguez - ur. 1973 r. ukończył Uniwersytet Autónoma de Madrid, uzyskując tytuł magistra Ekonomii i Zarządzania. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Grupą Acciona SA. W latach 1997-2000 pracował w Dyrekcji ds. Administracji i Finansów m.in. na budowie Elektrociepłowni w Sidi Krir (Aleksandria w Egipcie), czy Szpitala Uniwersyteckiego imienia Króla Abdullaha (Irbid w Jordanii). Od 2000 roku pełnił funkcję Kierownika ds. Administracji i Finansów. Piastował to stanowisko przez sześć lat. W tym czasie pracował na dwóch projektach infrastrukturalnych w Chile: Centralnej Nabrzeżnej Sieci Drogowej (hiszp. Red Vial Litoral Central, 2002-2004) oraz sieci autostrad Am,rico Vespucio Sur (2004-2006). W roku 2006 awansował na stanowisko Dyrektora Finansowego w Corporativo Acciona M,xico, zaś od roku 2015 był Dyrektorem Finansowym w Corporativo Acciona Brasil. Od dnia 25 sierpnia 2016 r. jest Członkiem Zarządu Mostostal Warszawa SA. Pełni również funkcję Członka Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. Zasiada też w Radach Nadzorczych spółek zależnych Mostostalu Warszawa SA: Mostostal Kielce SA i AMK Kraków SA.

6. Jacek Szymanek - ur.1971 r., jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie o specjalności trenerskiej oraz studiów Master of Business Administration organizowanych przez Francuski Instytut Zarządzania. Ukończył całą gamę specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz zasobów ludzkich. Od wielu lat związany z obszarem zarządzania personelem. Specyfikę różnych branż miał okazję poznawać, pracując w globalnych korporacjach. W latach 1995- 1999 związany z Pepsico, gdzie był odpowiedzialny za wsparcie HR dla operacyjnej części organizacji. W latach 1999-2004 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Personalnego do spraw wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w firmie ubezpieczeniowej Commercial Union (obecnie Aviva). W latach 2004-2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za cały obszar zarządzania personelem. W 2005 roku objął stanowisko Dyrektora Personalnego w międzynarodowej firmie logistycznej FM Polska, gdzie przez 6 lat odpowiadał za rozwój i kształtowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w ramach Grupy FM Logistic. Od września 2011 roku jest związany z Mostostalem Warszawa SA, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Personalnego. Od lutego 2012 roku odpowiada za obszar wsparcia organizacyjnego, nadzorując pracę działów HR, Administracji, IT, BHP, R&D i Systemów Zarządzania. W dniu 3 lutego 2012 roku, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA, w którym pełni funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania i Administracji. Pełni również funkcje Członka Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. Zasiada również w Radach Nadzorczych Mostostal Kielce SA oraz spółki celowej Mostostal Power Development.

Wszyscy nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, że nie zajmują się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Mostostal Płock S.A. ani też nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek spółki kapitałowej. Nie uczestniczą też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie posiadają w innej konkurencyjnej spółce kapitałowej udziałów lub akcji w ilości co najmniej 10% ani też nie posiadają prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Jednocześnie oświadczyli, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nastąpi na jej pierwszym posiedzeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz