VOXEL SA (23/2018) uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2018 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 23/2018

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") działając na podstawie § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2018 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2017 w łącznej wysokości 10.502.600,00 zł (dziesięć milionów pięćset dwa tysiące sześćset złotych), która zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję Spółki (liczba akcji objętych dywidendą: 10.502.600 akcji).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określiło dzień dywidendy na dzień 28 maja 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2018r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz