GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (20/2018) Projekt uchwały

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (20/2018) Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku, zgłoszony przez Akcjonariusza oraz wykaz proponowanych zmian w St

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 20/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: "ZWZ"), informuje, iż w dniu 16 maja 2018 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa (dalej "Akcjonariusz"), projekt uchwały, dotyczący sprawy objętej punktem 14 porządku obrad ZWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Ponadto, Spółka przekazuje wykaz proponowanych zmian w Statucie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej oraz zmiany, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2018 z dnia 8 maja 2018 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz