informacja o wynikach wezwania na akcje Netia SA

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP) - informacja o wynikach wezwania na akcje Netia SA - komunikat

Komunikat Trigon Dom Maklerski S.A. działającego jako podmiot pośredniczący w wezwaniu na akcje spółki NETIA S.A. ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2017 ("Wezwanie").

Trigon Dom Maklerski S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. w ramach realizacji odpowiedzi na Wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 110 702 444 (słownie: sto dziesięć milionów siedemset dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela spółki NETIA S.A. ("Spółka"), oznaczonych kodem ISIN: PLNETIA00014 ("Akcje"). Ilość nabytych Akcji odpowiada 33% kapitału zakładowego Spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 110 702 444 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Cena transakcyjna wyniosła 5,77 zł (słownie: pięć złotych, 77/100) za jedną Akcję.

W ramach transakcji zawartych w wykonaniu Wezwania:

1) Cyfrowy Polsat S.A. nabył 34 662 045 Akcji;

2) Karswell Limited nabył 76 040 399 Akcji.

Planowane rozliczenie wszystkich zawartych transakcji nastąpi w dniu 22 maja 2018 r.

Podpisano za Trigon Dom Maklerski S.A.

kom amp/