GLOBE TRADE CENTRE SA (11/2018) Wypłata dywidendy za rok 2017

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2018

Zarząd Spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2018 roku podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło, po należytym rozważeniu propozycję Zarząd Spółki dotyczącą podziału zysku netto spółki Globe Trade Centre S.A za rok 2017 i wypłacie swoim akcjonariuszom dywidendy z zysku w wysokości 155.200.156,32 zł. Walne Zgromadzenie zadecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 0,33 zł na akcję. Dywidenda będzie wypłacona z zysku osiągniętego w roku 2017. Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy przypada na dzień 25 maja 2018 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 14 czerwca 2018 r. Wypłatą dywidendy objęto wszystkie 470.303.504 akcji Globe Trade Centre S.A.

Podstawa prawna: Paragraf 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz