ATENDE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży 57 120 42 712 13 679 9 958 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (35) (242) (8) (56) EBITDA1 1 951 1 503 467 351 Zysk (strata) brutto 27 (377) 6 (88) Zysk (strata) netto (32) (108) (8) (25) Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (123) 17 (46) 4 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (69 964) 12 659 (16 755) 2 951 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 601) (1 379) (383) (322) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 187 (1 029) 1 482 (240) Przepływy pieniężne netto razem (65 378) 10 251 (15 656) 2 390 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 Dane bilansowe (XIII-XXI) prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2018 oraz 31.12.2017 Aktywa razem 201 451 304 489 47 868 73 003 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 119 596 222 641 28 418 53 380 Zobowiązania długoterminowe 28 408 31 075 6 750 7 450 Zobowiązania krótkoterminowe 91 188 191 566 21 667 45 929 Kapitał własny 81 856 81 848 19 450 19 624 Kapitał akcyjny 7 269 7 269 1 727 1 743 Liczba akcji (szt.) 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344 Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 2,25 2,25 0,54 0,54 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 2,25 2,25 0,54 0,54 Wybrane jednostkowe dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży 41 746 33 346 9 997 7 775 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 081) (997) (259) (232) EBITDA1 (188) 79 (45) 18 Zysk (strata) brutto (956) (1 068) (229) (249) Zysk (strata) netto (825) (575) (198) (134) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (74 507) 9 845 (17 843) 2 295 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (237) (594) (57) (138) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 227 (800) 1 012 (187) Przepływy pieniężne netto razem (70 517) 8 451 (16 877) 1 970 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) (0,02) (0,02) (0,01) (0,00) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) (0,02) (0,02) (0,01) (0,00) Dane bilansowe (XXXIII-XLI) prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2018 oraz 31.12.2017 Aktywa razem 153 407 261 883 36 452 62 788 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 95 720 203 371 22 744 48 760 Zobowiązania długoterminowe 24 832 27 797 5 900 6 665 Zobowiązania krótkoterminowe 70 888 175 574 16 844 42 095 Kapitał własny 57 687 58 512 13 707 14 029 Kapitał akcyjny 7 269 7 269 1 727 1 743 Liczba akcji (szt.) 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344 Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 1,59 1,61 0,38 0,39 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz