UNIMOT SA (21/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 21/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd UNIMOT S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu, które odbyło się 17 maja 2018 r., podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Andreas Golombek w skład Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W załączniku do raportu bieżącego znajduje się oświadczenie i życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz