EMPERIA HOLDING SA (42/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 42/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Emperia Holding S.A., które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 roku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

3. Przyjęcie porządku obrad;

4. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

5. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

6. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierająca projekty uchwał znajduje się w załączniku do raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz