ACTION SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2018) Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 25/2018

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17.05.2017 sporządził wniosek wraz z uzasadnieniem dotyczący pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie -52 080 717,21 zł. z kapitału zapasowego. Przedmiotowy wniosek zostanie skierowany na posiedzenie Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż przedmiotowy wniosek ten w dalszej kolejności po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, zostanie poddany pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w restrukturyzacji, które to zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych obowiązane jest do podjęcia uchwały w sprawie sposobu jej pokrycia.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta podkreśla, iż działalność Spółki do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego była zyskowna. Ponadto wpływy z emisji akcji Spółki w ofercie publicznej oraz prowadzona polityka dywidendowa pozwoliły na zgromadzenie wysokiego kapitału zapasowego. W aktualnej sytuacji Spółki zasadnym jest, aby kapitał zapasowy przeznaczony został na pokrycie straty za rok obrotowy 2017. Zgodnie bowiem z §19 ust. 4 Statutu Spółki kapitał zapasowy tworzony jest w tym właśnie celu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz