GRAVITON CAPITAL SA (11/2018) Zawarcie umowy ze spółką zależną Emitenta

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2018

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. zawarł ze swoją spółką zależną Graviton I Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka zależna") umowę zwolnienia z długu ("Umowa") w łącznej wysokości ok. 10,1 mln zł. U podstaw zawarcia przedmiotowej Umowy leżał przede wszystkim fakt, że: (i) Spółka zależna nie posiada jakichkolwiek aktywów ani majątku, a także nie generuje żadnych przychodów ani zysków, (ii) Spółka zależna nie była w stanie spłacić wierzytelności przysługujących Spółce od Spółki zależnej. Biorąc pod uwagę powyższe należności od Spółki zależnej uznano za nieściągalne.

Emitent dokonywał w latach obrotowych 2016 i 2017 odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności od Spółki zależnej wskazując na brak możliwości uregulowania ich przez Spółkę zależną z uwagi na jej sytuację finansową. Łącznie odpisy aktualizacyjne w latach obrotowych 2016 i 2017 dokonane zostały na pełną wartość należności.

Ponadto, w roku obrotowym 2016 Emitent dokonał odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości Spółki zależnej, o czym informował w raporcie rocznym za rok obrotowy 2016. Wartość bilansowa posiadanych udziałów w Spółce zależnej po dokonaniu odpisu wynosiła 0,00 zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. podpisana została umowa sprzedaży 100% udziałów w Graviton I Sp. z o.o. za łączną cenę 10,00 zł na rzecz osoby trzeciej niezwiązanej z Grupą Kapitałową Emitenta, wobec czego na dzień dzisiejszy w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzą spółki Graviton Capital S.A. oraz Graviton AD Sp. z o.o.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz