WITTCHEN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze sprzedaży 43 265 36 640 10 354 8 543 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 670 2 772 878 646 Zysk (strata) brutto 3 241 1 363 776 318 Zysk (strata) netto 2 678 -1 461 641 -341 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 632 -1 532 -869 -357 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 890 -2 087 -452 -487 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -437 382 -105 89 Przepływy pieniężne netto, razem -5 959 -3 237 -1 426 -755 Liczba akcji (szt.) 18 123 057 18 100 000 18 123 057 18 100 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR) 0,15 -0,08 0,04 -0,02 Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,84 0,83 0,20 0,19 Stan na 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017 Aktywa razem 168 118 175 733 39 947 42 133 Zobowiązania długoterminowe 21 938 21 949 5 213 5 262 Zobowiązania krótkoterminowe 24 257 34 646 5 764 8 307 Kapitał własny 121 923 119 138 28 971 28 564 Kapitał zakładowy 3 625 3 625 861 869 Liczba akcji (szt) 18 123 057 18 123 057 18 123 057 18 123 057 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,73 6,57 1,60 1,58 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Przychody netto ze sprzedaży 42 939 36 766 10 276 8 572 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 294 2 065 788 481 Zysk (strata) brutto 2 869 641 687 149 Zysk (strata) netto 2 298 -1 747 550 -407 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 545 1 046 -848 244 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 695 6 254 -406 1 458 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -437 -529 -105 -123 Przepływy pieniężne netto, razem -5 677 6 771 -1 359 1 579 Liczba akcji (szt.) 18 123 057 18 100 000 18 123 057 18 100 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 -0,10 0,03 -0,02 Zadeklarowana do raty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,84 0,83 0,20 0,19 Stan na 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017 Aktywa razem 231 846 239 186 55 090 57 346 Zobowiązania długoterminowe 36 255 36 266 8 615 8 695 Zobowiązania krótkoterminowe 25 188 34 934 5 985 8 376 Kapitał własny 170 403 167 986 40 490 40 276 Kapitał zakładowy 3 625 3 625 861 869 Liczba akcji (szt.) 18 123 057 18 123 057 18 123 057 18 123 057 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,40 9,27 2,23 2,22 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz