WOJAS SA (20/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 20/2018

Zarząd WOJAS S.A. ("Emitent") informuje o podpisaniu pod datą 16 maj 2018 r aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej pomiędzy WOJAS S.A. a Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. (dalej "Bank") z dnia 25 marca 2015 r.

Na mocy tego aneksu, Bank odnawia przyznany limit kredytowy na okres jednego roku. Bank udziela limitu kredytowego do kwoty 13 mln zł, w tym do 12 mln zł na kredyty obrotowe oraz do 2 mln zł z przeznaczeniem na gwarancje i akredytywy, z terminem spłaty do 16 maja 2019 r. Limit kredytowy pozostał bez zmian.

Oprocentowanie linii kredytowej ustalono na WIBOR 1M + marża Banku.

Zabezpieczeniem umowy jest: zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 19 mln zł, weksel własny in blanco wystawiony przez WOJAS S.A., przelew praw z polis ubezpieczeniowych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez WOJAS S.A. na rzecz Banku, poręczenie linii kredytowej przez WOJAS MARKETING sp. z o.o., oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku, cesja wierzytelności z kart płatniczych dla wybranych sklepów.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.

Niniejsze umowa została uznana za znaczącą dla Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz