POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 100 33 784 8 640 7 877 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 631 8 315 2 784 1 939 Zysk (strata) brutto 12 552 8 114 3 004 1 892 Zysk (strata) netto 9 788 6 118 2 343 1 427 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 858 3 871 2 359 903 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 532) (1 925) (367) (449) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 162) (56) (1 475) (13) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,10 1,24 0,50 0,29 Stan na Stan na Stan na Stan na 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017 Aktywa trwałe 169 669 152 323 40 316 36 520 Aktywa obrotowe 61 154 60 175 14 531 14 427 Kapitał własny 103 964 80 926 24 703 19 402 Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 101 475 101 986 24 112 24 452 Zobowiązania krótkoterminowe 25 383 29 586 6 031 7 094 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz