IFIRMA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 053 3 393 970 791 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 240 529 57 123 Zysk (strata) brutto 266 527 64 123 Zysk (strata) netto 216 437 52 102 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 506 840 121 196 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -677 -224 -162 -52 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -320 0 -77 0 Przepływy pieniężne netto, razem -491 615 -117 143 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 999 10 171 2 376 2 439 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 593 2 662 616 638 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 778 1 887 423 453 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 405 7 509 1 760 1 800 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 152 153 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,23 0,27 0,06 0,06 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,27 0,06 0,06 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,16 1,17 0,27 0,28 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,16 1,17 0,27 0,28 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05 0,10 0,01 0,02 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz