ED INVEST SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Przychody ze sprzedaży 8 140 4 444 1 948 1 036 Koszt sprzedanych produktów i usług 1 526 3 565 365 831 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 569 -695 136 -162 Zysk (strata) brutto 470 -762 112 -178 Zysk (strata) netto 361 -627 86 -146 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 393 614 3 205 143 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 62 - 14 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -402 2 420 -96 564 Przepływy pieniężne netto razem 12 991 3 096 3 109 722 Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 116 311 120 396 27 637 28 866 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 385 11 028 2 943 2 642 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 439 55 242 11 747 13 243 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 487 54 126 12 947 12 977 Kapitał akcyjny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 635 635 151 152 Średnia ważona ilość akcji 12 386 687 12 386 687 12 386 687 12 386 687 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,03 -0,05 0,01 -0,01 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,03 -0,05 0,01 -0,01 Średnia ważona ilość akcji (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 386 687 12 386 687 12 386 687 12 386 687 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,39 4,37 1,04 1,05 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,39 4,37 1,04 1,05

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz