WDX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 245 34 877 8 612 8 287 Zyski z działalności operacyjnej 2 167 3 128 515 743 Zysk brutto 2 122 2 350 504 558 Zysk netto 1 629 1 888 387 449 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 893 -8 048 1 638 -1 912 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 125 156 30 37 Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 152 -1 386 -511 -329 Przepływy pieniężne netto razem 4 866 -9 278 1 156 -2 205 Aktywa razem 126 068 134 418 29 956 31 940 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 900 81 230 17 084 19 301 Zobowiązania długoterminowe 27 258 26 108 6 477 6 204 Zobowiązania krótkoterminowe 44 642 55 122 10 608 13 098 Kapitał własny 54 168 53 188 12 871 12 638 Kapitał zakładowy 9 235 9 235 2 194 2 194 Liczba akcji w sztukach 9 234 719 9 234 719 9 234 719 9 234 719 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,18 0,52 0,04 0,12 Wartość księgowa na jedną akcją zwykłą 5,87 5,76 1,39 1,37 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 246 34 878 8 675 8 132 Zyski z działalności operacyjnej 2 249 3 128 538 729 Zysk brutto 2 204 2 351 527 548 Zysk netto 1 696 1 872 406 436 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 888 -8 046 1 648 -1 876 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 125 156 30 36 Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 152 -1 386 -515 -323 Przepływy pieniężne netto razem 4 861 -9 276 1 163 -2 163 Aktywa razem 126 179 132 534 29 982 31 776 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 916 79 653 17 088 19 097 Zobowiązania długoterminowe 27 278 25 612 6 482 6 141 Zobowiązania krótkoterminowe 44 638 54 041 10 607 12 957 Kapitał własny 54 263 52 881 12 894 12 679 Kapitał zakładowy 9 235 9 235 2 194 2 214 Liczba akcji w sztukach 9 234 719 9 234 719 9 234 719 9 234 719 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,18 0,20 0,04 0,05 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 5,88 5,73 1,40 1,37

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz