SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 120 379 127 131 28 810 29 641 Koszt własny sprzedaży -95 901 -106 745 -22 952 -24 888 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 696 -1 283 1 124 -299 Zysk (strata) brutto 5 720 2 070 1 369 483 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 841 410 919 96 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 283 -27 475 -786 -6 406 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 898 2 519 -1 412 587 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 903 23 173 216 5 403 Aktywa razem 497 607 483 997 118 239 116 041 Zobowiązania razem 312 731 299 653 74 309 71 844 W tym zobowiązania krótkoterminowe 278 267 264 875 66 120 63 505 Kapitał własny 152 123 151 190 36 147 36 249 Kapitał podstawowy 3 616 3 616 859 867 Wybrane jednostkowe dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 64 501 66 214 15 437 15 438 Koszt własny sprzedaży -50 962 -55 170 -12 196 -12 863 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 002 3 471 1 436 809 Zysk (strata) brutto 7 098 7 619 1 699 1 776 Zysk (strata) netto 5 687 6 118 1 361 1 426 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 920 -12 778 699 -2 979 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 621 -8 387 -1 345 -1 955 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 245 19 167 -2 212 4 469 Aktywa razem 350 204 353 257 83 214 84 696 Zobowiązania razem 178 366 185 628 42 382 44 506 W tym zobowiązania krótkoterminowe 154 280 161 082 36 659 38 621 Kapitał własny 171 838 167 629 40 831 40 190 Kapitał podstawowy 3 616 3 616 859 867 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz