WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO Przychody netto ze sprzedaży 53 529 58 355 12 811 13 606 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 148 2 116 -514 493 Zysk (strata) brutto -1 806 2 189 -432 510 Zysk (strata) netto -1 636 1 560 -392 364 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -1 717 1 346 -411 314 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 747 -1 128 3 769 -263 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 262 -8 160 -541 -1 903 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 212 577 -290 135 Przepływy pieniężne netto, razem 12 273 -8 711 2 937 -2 031 Dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2018 oraz na dzień 31.12.2017 Aktywa razem 279 213 296 060 66 345 70 982 Zobowiązania długoterminowe 3 909 3 296 929 790 Zobowiązania krótkoterminowe 51 889 67 713 12 330 16 235 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 218 176 219 893 51 842 52 721 Kapitał podstawowy (akcyjny) 91 187 91 187 21 667 21 863 Liczba akcji 91 187 500 91 187 500 91 187 500 91 187 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,02 0,01 0,00 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,39 2,41 0,57 0,58 DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WASKO S.A. Przychody netto ze sprzedaży 31 082 36 600 7 439 8 533 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 272 -1 805 -783 -421 Zysk (strata) brutto -3 394 -1 935 -812 -451 Zysk (strata) netto -2 891 -1 597 -692 -372 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 327 -2 101 2 472 -490 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 742 -2 945 -656 -687 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 860 583 1 402 136 Przepływy pieniężne netto, razem 13 445 -4 463 3 218 -1 041 Dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2018 oraz na dzień 31.12.2017 Aktywa razem 244 555 252 829 58 110 60 617 Zobowiązania długoterminowe 18 351 11 961 4 360 2 868 Zobowiązania krótkoterminowe 40 990 52 763 9 740 12 650 Kapitał własny 185 214 188 105 44 010 45 099 Kapitał podstawowy (akcyjny) 91 187 91 187 21 667 21 863 Liczba akcji 91 187 500 91 187 500 91 187 500 91 187 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,03 -0,02 -0,01 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,03 2,06 0,48 0,49 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz