GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wynik z tytułu odsetek - działalność kontynuowana 208 668 249 556 49 940 58 184 Wynik z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana 70 133 123 018 16 785 28 682 Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana 34 926 47 995 8 359 11 190 Zysk brutto - działalność kontynuowana 46 597 56 820 11 152 13 248 Zysk netto - działalność kontynuowana 31 635 41 197 7 571 9 605 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 24 394 17 176 5 838 4 005 Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 7 241 24 021 1 733 5 600 Zysk na akcję -podstawowy (w zł/ EURO) 0,03 0,02 0,01 0,00 Zysk na akcję -rozwodniony (w zł/ EURO) 0,03 0,02 0,01 0,00 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 81 368 363 485 19 473 84 746 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 25 697 (19 382) 6 150 (4 519) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (50 946) (74 383) (12 193) (17 342) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 56 119 269 720 13 431 62 885 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017 Aktywa ogółem 28 093 866 28 204 424 6 675 506 6 762 191 Zobowiązania ogółem 24 893 942 24 678 711 5 915 158 5 916 879 Zobowiązania wobec klientów 20 268 951 19 691 598 4 816 194 4 721 187 Kapitał własny ogółem 3 199 924 3 525 713 760 348 845 312 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 046 632 2 236 182 486 309 536 139 Udziały niekontrolujące 1 153 292 1 289 531 274 039 309 173 Kapitał zakładowy 759 069 759 069 180 366 181 992 Liczba akcji 759 069 368 759 069 368 759 069 368 759 069 368 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- ------------------------ -------------------------- ------------------------- dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2018 I kwartał 2017 Przychody ogółem 8 256 7 505 1 976 1 750 Zysk (strata) brutto 762 (4 986) 182 (1 162) Zysk (strata) netto 604 (4 095) 145 (955) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 157 629 (22 157) 37 725 (5 166) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 178 12 103 282 2 822 Środki pieniężne netto z działalności finansowej (160 287) (1 178) (38 361) (275) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 480) (11 232) (354) (2 619) Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 (0,01) 0,00 (0,00) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 (0,01) 0,00 (0,00) 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017 Aktywa ogółem 1 886 906 2 117 499 448 356 507 684 Zobowiązania długoterminowe 95 987 239 631 22 808 57 453 Zobowiązania krótkoterminowe 217 327 290 277 51 640 69 596 Kapitał własny 1 573 592 1 587 591 373 908 380 635 Kapitał podstawowy 759 069 759 069 180 366 181 992 Liczba akcji 759 069 368 759 069 368 759 069 368 759 069 368 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz