FAMUR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY FAMUR Przychody netto ze sprzedaży 501 529 226 261 120 029 52 753 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 469 41 373 12 557 9 646 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 40 491 36 784 9 691 8 576 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 32 788 36 781 7 847 8 575 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 59 180 41 012 14 163 9 562 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 133 -19 914 2 904 -4 643 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -145 756 70 558 -34 883 16 451 Przepływy pieniężne netto razem -74 444 91 656 -17 816 21 370 Aktywa razem* 3 087 230 3 138 065 733 570 752 371 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* 1 486 684 1 576 330 353 257 377 935 Zobowiązania długoterminowe* 527 492 524 259 125 340 125 694 Zobowiązania krótkoterminowe* 765 595 857 238 181 916 205 528 Kapitał własny* 1 586 305 1 549 983 376 929 371 618 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej* 1 466 101 1 435 667 348 367 344 210 Kapitał zakładowy* 5 594 5 594 1 329 1 341 Liczba akcji (w szt.) 559 440 500 486 470 000 559 440 500 486 470 000 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,06 0,08 0,01 0,02 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,06 0,08 0,01 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję 2,62 2,72 0,62 0,65 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,62 2,72 0,62 0,65 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0 DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FAMUR S.A. Przychody netto ze sprzedaży 322 974 176 700 77 296 41 197 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 664 36 036 8 296 8 402 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 23 219 28 782 5 557 6 710 Zysk (strata) netto 23 219 28 782 5 557 6 710 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 60 905 127 081 14 576 29 629 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 407 -56 620 -4 166 -13 201 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -140 170 45 197 -33 546 10 538 Przepływy pieniężne netto razem -96 671 115 658 -23 136 26 966 Aktywa razem* 2 002 232 2 055 358 475 759 492 785 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* 847 453 921 243 201 367 220 874 Zobowiązania długoterminowe* 110 487 110 473 26 253 26 487 Zobowiązania krótkoterminowe* 634 707 713 266 150 815 171 010 Kapitał własny* 1 154 779 1 134 116 274 392 271 912 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej* 1 154 779 1 134 116 274 392 271 912 Kapitał zakładowy* 5 594 5 594 1 329 1 341 Liczba akcji (w szt.) 559 440 500 486 470 000 559 440 500 486 470 000 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,04 0,06 0,01 0,01 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,04 0,06 0,01 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję 2,06 2,15 0,49 0,52 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,06 2,15 0,49 0,52 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz