KOPEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 171 340 249 031 41 006 58 062 Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej 22 955 11 129 5 494 2 595 Zysk / (Strata) brutto 20 531 10 010 4 914 2 334 Skonsolidowany zysk (strata) netto działalności kontynuowanej 19 537 7 157 4 676 1 669 Skonsolidowany zysk (strata) netto razem 17 977 7 631 4 302 1 779 Zysk (Strata) netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej 18 019 7 467 4 312 1 741 Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom spółki dominującej 19 579 6 993 4 686 1 630 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 127 5 558 11 039 1 296 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 30 969 93 034 7 412 21 691 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 055 -106 608 -970 -24 856 Przepływy pieniężne netto, razem 73 041 -8 016 17 481 -1 869 Liczba akcji 74 332 538 74 056 038 74 332 538 74 056 038 Zysk (Strata) netto razem przypadający akcjonariuszom spółki dominującej na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,10 0,06 0,02 Zysk (Strata) netto razem przypadający akcjonariuszom spółki dominującej z działalności kontynuowanej na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,26 0,09 0,06 0,02 Aktywa trwałe, razem * 324 386 335 205 77 079 80 368 Aktywa obrotowe, razem * 663 110 611 115 157 564 146 519 Aktywa, razem * 1 005 985 964 983 239 036 231 361 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania * 703 061 682 051 167 057 163 526 Zobowiązania długoterminowe * 413 360 410 391 98 220 98 394 Zobowiązania krótkoterminowe * 223 382 206 255 53 079 49 451 Kapitał własny * 288 682 271 180 68 595 65 017 Kapitał zakładowy * 74 333 74 333 17 663 17 822 Liczba akcji * 74 332 538 74 332 538 74 332 538 74 332 538 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) * 3,88 3,65 0,92 0,88 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89 056 184 378 21 313 42 988 Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 16 570 6 437 3 966 1 501 Zysk (Strata) brutto 14 052 4 511 3 363 1 052 Zysk (Strata) netto, razem 14 150 4 643 3 386 1 083 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 958 24 787 12 674 5 779 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 535 67 149 -846 15 656 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 106 -104 672 -504 -24 404 Przepływy pieniężne netto, razem 47 317 -12 736 11 324 -2 969 Liczba akcji 74 195 052 74 056 038 74 195 052 74 056 038 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,06 0,05 0,01 Aktywa trwałe, razem * 533 815 544 862 126 842 130 634 Aktywa obrotowe, razem * 439 276 405 360 104 378 97 188 Aktywa, razem * 981 664 958 795 233 257 229 877 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania * 601 763 593 112 142 988 142 202 Zobowiązania długoterminowe * 401 075 402 165 95 301 96 422 Zobowiązania krótkoterminowe * 153 317 142 008 36 430 34 047 Kapitał własny * 379 901 365 683 90 270 87 675 Kapitał zakładowy * 74 333 74 333 17 663 17 822 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz