LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów** 118 631 117 081 28 391 27 297 EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)** 14 932 18 156 3 574 4 233 Zysk/strata brutto ze sprzedaży** 29 261 34 986 7 003 8 157 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)** 9 916 13 468 2 373 3 140 Zysk (strata) brutto** 9 254 16 885 2 215 3 937 Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 7 399 14 618 1 771 3 408 Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 307 578 73 135 Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 7 706 15 196 1 844 3 543 Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 6 317 12 880 1 512 3 003 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 004 (6 663) 1 676 (1 553) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 576) 7 415 (1 095) 1 729 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 698) (5 048) (1 124) (1 177) Przepływy pieniężne netto - razem (2 270) (4 296) (543) (1 002) Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 48 858 358 48 858 358 48 858 358 48 858 358 Zysk na jedną akcję*** 0,13 0,26 0,03 0,06 Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 48 858 358 48 858 358 48 858 358 48 858 358 Rozwodniony zysk na jedna akcję*** 0,13 0,26 0,03 0,06 2018-03-31 31.12.2017* 2018-03-31 31.12.2017* Aktywa razem 624 992 623 457 148 507 149 478 Zobowiązania 181 924 189 015 43 228 45 318 Zobowiązania długoterminowe 83 008 83 328 19 724 19 978 Zobowiązania krótkoterminowe 93 656 101 159 22 254 24 254 Kapitał własny 443 068 434 442 105 279 104 160 Kapitał podstawowy 20 032 20 032 4 760 4 803 Liczba akcji 48 858 358 48 858 358 48 858 358 48 858 358 Wartość księgowa na jedną akcję*** 9,07 8,89 2,15 2,13

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz