PRAGMA FAKTORING SA (34/2018) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii O

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 34/2018

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 481/2018 o wyznaczeniu na 21 maja 2018 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii O wyemitowanych przez Pragmę Faktoring S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGFPRE00164". Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PRF 0322".

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz