SIMPLE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 602 8 748 2 537 2 040 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 554 66 133 15 Zysk (strata) za okres sprawozdawczy brutto 507 6 121 1 Zysk (strata) za okres sprawozdawczy netto 395 94 95 22 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Aktywa trwałe 19 901 19 942 4 729 4 781 Aktywa obrotowe 20 758 26 287 4 932 6 302 Kapitał własny 16 761 16 366 3 983 3 924 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 898 29 863 5 679 7 160 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 522 1 854 -1 082 432 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -212 -1 030 -51 -240 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 647 -449 394 -105 Srodki pieniężne na koniec okresu 1 149 1 142 275 266 Liczba akcji 4 812 160 4 812 160 4 812 160 4 812 160 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 0,02 0,02 0,00 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz