TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS Przychody ze sprzedaży 18 331 10 035 4 387 2 340 Wynik brutto na sprzedaży 2 802 (466) 671 (109) Wynik na działalności operacyjnej 95 (3 288) 23 (767) Zysk brutto 54 (3 159) 13 (737) Zysk netto z działalności kontynuowanej (82) (3 417) (20) (797) Zysk netto (82) (3 417) (20) (797) Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (44) (3 341) (10) (779) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 730) 1 254 (414) 292 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (862) (1 009) (206) (235) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (742) (349) (177) (81) Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3 334) (104) (798) (24) Aktywa razem 91 592 93 008 21 764 22 041 Zobowiązania długoterminowe 6 371 8 989 1 514 2 130 Zobowiązania krótkoterminowe 17 232 12 624 4 094 2 992 Kapitał własny ogółem 67 990 71 395 16 155 16 919 Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 67 362 70 906 16 006 16 803 Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 697 2 690 Liczba akcj i (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000 Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - - - - Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) (0,00) (0,29) (0,00) (0,07) Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) (0,00) (0,29) (0,00) (0,07) Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 5,93 6,25 1,41 1,48 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 5,93 6,25 1,41 1,48 WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A. Przychody ze sprzedaży 14 580 6 513 3 489 1 519 Wynik brutto na sprzedaży 1 659 (938) 397 (219) Zysk na działalności operacyjnej (99) (2 695) (24) (628) Zysk brutto (59) (2 643) (14) (616) Zysk netto z działalności kontynuowanej (204) (2 870) (49) (669) Zysk netto (204) (2 870) (49) (669) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 865) 2 005 (446) 467 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (785) (659) (188) (154) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (607) (498) (145) (116) Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3 257) 848 (779) 198 Aktywa razem 82 035 83 402 19 493 19 765 Zobowiązania długoterminowe 4 654 6 731 1 106 1 595 Zobowiązania krótkoterminowe 13 174 8 366 3 130 1 982 Kapitał własny ogółem 64 207 68 306 15 256 16 187 Kapitał podstawowy 11 350 11 350 15 256 16 187 Liczba akcj i (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000 Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) - - - - Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) (0,02) (0,25) (0,00) (0,06) Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) (0,02) (0,25) (0,00) (0,06) </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz