SERINUS ENERGY INC. (37/2018) Zamknięcie oferty, dopuszczenie do

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

SERINUS ENERGY INC. (37/2018) Zamknięcie oferty, dopuszczenie do obrotu na rynku AIM i dobrowolne wycofanie z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 37/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2018 i 31/2018 dotyczących dokumentów związanych z ofertą i dopuszczeniem w ramach procesu wprowadzania akcji Serinus Energy plc ("Spółka") do obrotu na AIM, prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange, Kierownictwo Spółki informuje o dopuszczeniu wszystkich akcji spółki do obrotu na rynku AIM w dniu dzisiejszym o godz. 8:00.

Oferta, która została ogłoszona w dniu 15 maja 2018 r., została zamknięta, co umożliwiło emisję. 66.666.667 nowych akcji zwykłych Spółki bez określonej wartości nominalnej w cenie 15 pensów za akcję, zaś łączne wpływy uzyskane przez Spółkę wyniosły około 10 mln GBP brutto.

Łączna liczba akcji Spółki po dopuszczeniu wynosi 217.318.805 akcji.

DOBROWOLNE WYCOFANIE Z OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W TORONTO

Ponadto Spółka informuje, że wystąpiła z wnioskiem o dobrowolne wycofanie jej akcji zwykłych z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto ("TSX") w Kanadzie ("Wycofanie z Obrotu"). Spółka planuje dobrowolne wycofanie akcji z obrotów na rynku TSX z dniem 22 maja 2018 r. z jednoczesną kontynuacją notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na rynku AIM.

W ocenie Spółki względnie niski wolumen obrotów jej akcji na giełdzie TSX w dłuższym okresie nie uzasadnia obecnie kosztów finansowych i administracyjnych związanych z dalszym notowaniem na giełdzie TSX.

Akcjonariusze Spółki ("Akcjonariusze") posiadają obecnie akcje Spółki ("Akcje") w postaci niezdematerializowanej bądź też za pośrednictwem kanadyjskiego Depozytu Papierów Wartościowych [ang. Canadian Depositary for Securities] ("CDS"). Po Wycofaniu z Obrotu Akcjonariusze, którzy zamierzają zawierać na rynku AIM transakcje, których przedmiotem będą Akcje, muszą zapewnić możliwość przenoszenia takich akcji i ich rozrachunku w systemie CREST - brytyjskim systemie przenoszenia i rozrachunku akcji. W systemie CREST akcje mogą być przedmiotem przeniesienia i rozrachunku wyłącznie w przypadku, gdy makler Akcjonariusza będący Uczestnikiem systemu CREST bądź też odpowiednio Akcjonariusz - w przypadku gdy Akcje są w jego posiadaniu w postaci niezdematerializowanej - złoży w Computershare Trust Company of Canada ("Computershare") prawidłowe instrukcje, zgodnie z którymi Akcje mogą znaleźć się w posiadaniu maklera będącego uczestnikiem systemu CREST. W tym celu należy wypełnić formularz pn. "Wniosek o wykreślenie z rejestru - przeniesienie z Kanady na Jersey" [ang. Register Removal Request - Canada to Jersey], podając ważne dane dotyczące rachunku uczestnika systemu CREST, a także złożyć taki formularz w Computershare pocztą elektroniczną na adres globaltransactionteam@computershare.com.

W przypadku pytań dotyczących powyższego procesu należy skontaktować się z działem Computershare ds. transakcji globalnych pod numerem telefonu +1 (877) 624-5999. Spółka planuje zapewnić dalsze spełnienie wymogów niezbędnych do utrzymania rejestracji jej akcji w systemie CREST aż do dnia 29 czerwca 2018 r., dzięki czemu Akcjonariusze będą mieć odpowiedni czas na przeprowadzenie wyżej opisanego procesu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie, Akcjonariusze posiadający Akcje za pośrednictwem maklera będącego uczestnikiem systemu CREST powinnI skontaktować się z takim maklerem.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi oryginalny komunikat sporządzony w języku angielskim, przekazywany do publicznej wiadomości przez Spółkę na rynku AIM (prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange, Wielka Brytania) i w Kanadzie (system SEDAR), który udostępniony będzie na stronie internetowej www.serinusenergy.com.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz