SERINUS ENERGY INC. (38/2018) Zmiany w Radzie Dyrektorów

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 38/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc ("Spółka", "Serinus") informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. pan Dominik Libicki zrezygnował z zasiadania w Radzie Dyrektorów Spółki ("Rada"), a pani Tracy Heck została powołana w skład Rady.

Rezygnacja p. Libickiego wynika z postanowień umowy o wzajemnych stosunkach zawartej pomiędzy Kulczyk Investments SA ("KI") a Numis Securities Ltd., zgodnie z którymi KI zobowiązała się powołać do Rady określoną liczbę dyrektorów w zależności od przekroczenia odpowiedniego progu liczby głosów określonego w postanowieniach umowy o wzajemnych stosunkach. W związku z niedawno przeprowadzonym podwyższeniem kapitału KI posiada obecnie 38,77% akcji zwykłych Spółki, z czym wiąże się wymóg ograniczenia liczby dyrektorów powołanych do Rady przez KI z trzech do dwóch.

Powołana do Rady pani Heck od 2014 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego (CFO) Serinus, jest biegłym rewidentem, certyfikowanym zarówno w Anglii, jak i w Kanadzie, z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze finansów. W Radzie będzie dyrektorem wykonawczym. Informacje związane z powołaniem pani Heck, których podania wymaga Regulamin AIM, zostały zawarte w Załączniku do Załącznika nr 1 [ang. Schedule One Appendix] opublikowanego przez Spółkę w dniu 15 maja 2018 r. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 pkt. g Regulaminu AIM dla spółek nie jest wymagane podanie dodatkowych informacji dotyczących pani Heck. Pani Heck nie posiada żadnych akcji Spółki.

Rada pragnie przekazać panu Libickiemu wyrazy głębokiej wdzięczności za jego rzetelną pracę, a także powitać w swoim składzie panią Heck.

Aktualne Informacje dotyczące nowo powołanego członka Rady Dyrektorów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] z dnia 29 marca 2018 r., zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Drugi załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi oryginalny komunikat sporządzony w języku angielskim, przekazywany do publicznej wiadomości przez Spółkę na rynku AIM (prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange,

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz