TXM SA (12/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 12/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402_1_§ 1 i 2 i art. 402 _2_ Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 14 czerwca 2018 roku, na godzinę 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 140a, 34-120 Andrychów.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia przewiduje punkt, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 19.04.2018 r. ws. podjęcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz