I2 DEVELOPMENT SA (29/2018) Prognoza skonsolidowanych wybranych

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

I2 DEVELOPMENT SA (29/2018) Prognoza skonsolidowanych wybranych wyników finansowych Grupy i2 Development S.A. za rok 2018

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 29/2018

Zarząd spółki i2 Development S.A. (dalej jako Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za okres I-XII 2018 rok.

Według szacunków w omawianym okresie Grupa i2 Development S.A. (dalej jako Grupa) osiągnie następujące wyniki finansowe (narastająco):

- przychody netto ze sprzedaży w wysokości ok. 197 mln zł,

- zysk brutto na sprzedaży: 46 mln zł,

- wynik z działalności operacyjnej w wysokości ok. 33 mln zł (zysk),

- wynik brutto w wysokości ok. 31 mln zł (zysk),

- wynik netto w wysokości ok. 30 mln zł (zysk)

Prezentowane wartości i informacje mają charakter szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok. Prezentowane dane zostały skalkulowane w szczególności w oparciu o planowaną liczbę przekazań lokali w Grupie, którą szacuje się na poziomie 660 lokali. Prognoza wyników bazuje na założeniu, że bez zmian pozostanie tempo sprzedaży mieszkań, a także harmonogram realizacji projektów deweloperskich w Grupie. Ponadto założono stabilność cen, popytu oraz podaży na rynku deweloperskim, stabilność otoczenia prawnego w branży budowlanej i deweloperskiej oraz brak zdarzeń o charakterze jednorazowym. Brane pod uwagę przez Spółkę założenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem niepewności, obarczone są wieloma ryzykami oraz czynnikami, które mogą wpłynąć na osiągane wyniki i spowodować, że będą one różne w przyszłości od prezentowanych w niniejszym raporcie prognoz.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz