I2 DEVELOPMENT SA (30/2018) Rekomendacja Zarządu i2 Development S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2017 rok

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 30/2018

Zarząd i2 Development S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w roku 2017, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta dokonanie podziału zysku w kwocie netto 41.673.746,94 zł (to jest czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 94/100) w następujący sposób:

a) kwota 10.864.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) zostanie przeznaczona do wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,12 zł,

b) kwota 30.809.746,94 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 94/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Zarząd Emitenta zaproponował dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 (dzień dywidendy) na dzień 10 września 2018 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 20 września 2018 roku. Jednocześnie Zarząd i2 Development S.A. informuje, że zamierza zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku za 2017 rok, zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz