I2 DEVELOPMENT SA (31/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

I2 DEVELOPMENT SA (31/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 31/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. ("Emitent"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 21 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZ") które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4B z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2017.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2017 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2017, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2017 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.

11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.

15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

16. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH, projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad, informację o ogólnej licznie głosów i akcji w spółce i formularze pełnomocnictw.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz