BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (22/2018) Jednolity tekst Statutu BOŚ S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 22/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu objęte Uchwałami Nr 39/2017 - 45/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2017 r.

Jednolity tekst Statutu BOŚ S.A. został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Banku w dniu 17 maja 2018 r., w wyniku realizacji upoważnienia zawartego Uchwały Nr 46/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

Tekst jednolity Statutu BOŚ S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu

Podstawa Prawna: par 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz