MOSTOSTAL WARSZAWA SA (29/2018) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 29/2018

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 17 maja 2018 r. została powiadomiona przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad oddział w Rzeszowie (GDDKIA) o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. (Lider) i ACCIONA Construcción S.A. (Partner) do zaprojektowania oraz budowy "Zadania C - Kamień - Sokołów Małopolski Północ (długości ok. 7,9 km)" drogi ekspresowej S19 - "Nisko Południe" (bez węzła) do węzła "Sokołów Małopolski Północ".

Oferta złożona przez Konsorcjum obejmuje:

Wartość umowy: 234,5 mln PLN brutto.

Termin realizacji: 34 miesiące.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz