MABION SA (34/2018) Zmiana akcji zwykłych na okaziciela serii P na akcje zwykłe imienne

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 34/2018

Zarząd Mabion S.A. (Spółka) informuje, iż w związku z wnioskiem akcjonariusza Twiti Investments Limited, wystosowanym na podstawie art. 334 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, podjął w dniu 18 maja 2018 r. uchwałę o zamianie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, 514.773 akcji zwykłych na okaziciela serii P na akcje zwykłe imienne serii P oraz o wydaniu odcinka zbiorowego akcji reprezentującego 514.773 akcji zwykłych imiennych o numerach od 1 do 514.773 i zdeponowaniu odcinka zbiorowego akcji w Spółce. Akcje podlegające zamianie stanowią 3,75% kapitału zakładowego i 3,37% ogólnej liczby głosów w Spółce. Akcje serii P nie są uprzywilejowane. Pozostałe 1.405.999 akcji serii P pozostaje akcjami zwykłymi na okaziciela.

Wysokość kapitału zakładowego oraz ogólna liczba głosów w Spółce nie uległa zmianie: kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.372.077,20 zł i dzieli się na 13.720.772 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 15.290.772 głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz