KONSORCJUM STALI SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2018r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 15/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz § 78 ust. 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zwołuje na dzień 14 czerwca 2018 r. na godz.13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r. zawierają Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz