LENA LIGHTING SA (7/2018) Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

LENA LIGHTING SA (7/2018) Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 18 maja 2018r. uchwały o wypłacie dywidendy.

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 7/2018

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 18 maja 2018 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 3.731.257,50zł (trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,15 zł na jedną akcję), stanowiącej zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 (10.782.533,72 zł).

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 11 czerwca 2018 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 czerwca 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz