LENA LIGHTING SA (8/2018) Wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 i 2019.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2018

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2018 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę- po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2018 i 2019.

Wybranym podmiotem jest spółka UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3115.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa z wybraną firmą audytorską ma zostać zawarta na okres dokonania ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Lena Lighting S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego Lena Lighting S.A., za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. i od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz