RAFAKO SA (18/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

18.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 18/2018

Zarząd RAFAKO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Raciborzu, w nawiązaniu do RB 7/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r, w którym Spółka wskazała terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku informuje, że rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku opublikowany zostanie w dniu 25 maja 2018 roku.

W raporcie bieżącym 7/2018 Spółka wskazała, że raport o którym mowa powyżej, opublikowany zostanie w dniu 30 maja 2018 roku.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz