Deficyt w obrotach bieżących w kwietniu wyniósł 21 mln EUR vs konsensus 244 mln EUR deficytu - NBP

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - Deficyt w obrotach bieżących w kwietniu wyniósł 21 mln euro wobec konsensusu 244 mln euro deficytu - poda NBP. Eksport wzrósł o 8,6 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 8,8 proc. rdr, natomiast import wzrósł o 9,9 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 13 proc. rdr.

Poniżej dane w mln EUR:

<TAB>

2017 2018 Dane skumulowane**/Cumulated data**

IV III IV V 2016-IV 2017 V 2017-IV 2018*

Rachunek bieżący / Current Account 284 -982 -21 473 -759

Saldo obrotów towarowych /Balance on goods 472 -317 314 2 178 -1 084

Eksport / Goods: exports 15 811 18 117 17 176 183 979 202 436

Import / Goods: imports 15 339 18 434 16 862 181 801 203 520

Saldo usług / Balance on Services 1 649 1 342 1 736 15 434 19 133

Przychody / Services: Credit 4 200 4 172 4 451 47 157 53 635

Rozchody / Services: Debit 2 551 2 830 2 715 31 723 34 502

Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income -1 720 -1 932 -1 948 -16 069 -18 514

Przychody / Primary income: credit 785 585 686 12 494 10 888

Rozchody / Primary income: debit 2 505 2 517 2 634 28 563 29 402

Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income -117 -75 -123 -1 070 -294

Przychody / Secondary income: credit 441 428 413 5 431 6 123

Rozchody / Secondary income: debit 558 503 536 6 501 6 417

Rachunek kapitałowy / Capital Account 102 224 516 2 713 7 091

Przychody / Capital account: credit 168 245 541 3 341 7 542

Rozchody / Capital account: debit 66 21 25 628 451

Rachunek finansowy / Financial account -283 -432 249 -577 2 402

Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets 207 710 -2 454 9 149 1 716

Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares 451 -75 -1 598 5 873 573

Instrumenty dłużne / Debt instruments -244 785 -856 3 276 1 143

Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities 470 1 151 -570 10 994 5 591

Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares 565 -274 -246 8 834 4 570

Instrumenty dłużne / Debt instruments -95 1 425 -324 2 160 1 021

Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets 249 307 30 -4 449 486

Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities 134 -136 -103 -5 200 -604

Dłużne papiery wartościowe / Debt securities 115 443 133 751 1 090

Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities 1 046 784 -814 4 312 2 115

Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities 134 -4 -9 -2 933 1 445

Dłużne papiery wartościowe / Debt securities 912 788 -805 7 245 670

Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets 361 714 977 4 342 3 834

NBP / Monetary authorities 0 -200 0 -3 2

Sektor rządowy / General government 1 -1 5 218 -5

Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs -116 611 976 1 554 1 015

Pozostałe sektory / Other sectors 476 304 -4 2 573 2 822

Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities -4 125 2 480 -4 510 714 -5 492

NBP / Monetary authorities -3 439 2 390 -4 088 1 806 -4 835

Sektor rządowy / General government -11 -47 -48 393 487

Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs -1 147 -252 -433 -3 311 -3 553

Pozostałe sektory / Other sectors 472 389 59 1 826 2 409

Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives -237 -95 -263 -228 -1 086

Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets -3 472 2 347 -3 935 6 629 -334

Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions -669 326 -246 -3 763 -3 930

</TAB>

(PAP Biznes)

pud/ osz/