ARCTIC PAPER SA (13/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ARCTIC PAPER SA (13/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 13 czerwca 2018 roku

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 13/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 czerwca 2018 roku ("ZWZ"). W stosunku do żadnej z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt 2, 7, 8 i 9.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz