MAXCOM SA (15/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

MAXCOM SA (15/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2018 r.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 15/2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r.

Arkadiusz Wilusz

Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.652.400

Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1.652.400

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 87,15%

Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 61,20%

Andrzej Wilusz

Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 183.600

Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 183.600

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,68%

Udział w ogólnej licznie głosów na ZWZ: 6,80%

Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

14-06-2018 r. ARKADIUSZ WILUSZ - PREZES SPÓŁKI

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz