MAXCOM SA (16/2018) Wypłata dywidendy za rok 2017.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 16/2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2018 roku podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku netto spółki Maxcom S.A za rok 2017 i wypłacie swoim akcjonariuszom dywidendy z zysku w wysokości 2.700.000,00 zł.

Walne Zgromadzenie zadecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 1,00 zł na akcję. Dywidenda będzie wypłacona z zysku osiągniętego w roku 2017. Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy przypada na dzień 26 czerwca 2018 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 4 lipca 2018 r. Wypłatą dywidendy objęto wszystkie 2.700.000 akcji Maxcom S.A.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

14-06-2018 r. ARKADIUSZ WILUSZ - PREZES ZARZĄDU

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz