CAPITAL PARTNERS SA (27/2018) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 11

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

CAPITAL PARTNERS SA (27/2018) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 11 lipca 2018 r. godz. 12:00 NWZ Capital Partners S.A. oraz projekty uchwał

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 27/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Capital Partners S.A., działając na podstawie art. 399 §1, art. 402^1 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 lipca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi dokument w załączniku.

Jednocześnie Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączonych dokumentach projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informuje, że Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad NWZ i brzmienie projektów uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz