ARCTIC PAPER SA (15/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ARCTIC PAPER SA (15/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia daty dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 15/2018

Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy z zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki w wysokości 13.857.556,60 PLN (słownie: trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 60/100). Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,20 zł(słownie: dwadzieścia groszy).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 20 czerwca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz