ING BANK ŚLĄSKI SA (24/2018) Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 24/2018

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 roku, w związku z rozpoczęciem nowego, ósmego okresu odsetkowego i ustaleniem nowej stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych dla tego okresu odsetkowego, następuje zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219 o łącznej wartości nominalnej 300.000.000,00 PLN, wyemitowanej przez Bank w dniu 19 grudnia 2014 roku, w ramach Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie obligacji w kolejnym okresie odsetkowym wynosi 2,53% w stosunku rocznym. Kolejna data płatności odsetek przypada w dniu 19 grudnia 2018 roku. Pozostałe prawa z przedmiotowych obligacji nie ulegają zmianie.

Informacje o programie emisji oraz wyemitowanych w jego ramach obligacjach serii INGBS191219 zostały zawarte w raportach bieżących nr: 14/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, 19/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku, 23/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku, 25/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku, oraz 26/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz