MLP GROUP SA (7/2018) Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej MLP Group S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 7/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki MLP Group S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, w dniu wczorajszym otrzymał od funduszy QUERCUS Parasolowy SFIO wraz z subfunduszami QUERCUS Agresywny oraz QUERCUS Selektywny, zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgłoszenie kandydatury Pana Macieja Matusiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i o spełnieniu kryteriów niezależności.

Zarząd Spółki MLP Group S.A. informuje, iż w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, w dniu dzisiejszym otrzymał od funduszu MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Chajderowskiego na Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i o spełnieniu kryteriów niezależności.

Zarząd Spółki MLP Group S.A. informuje, iż w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, w dniu dzisiejszym otrzymał od funduszu Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zgłoszenie kandydatury Pana Dariusza Grębosza na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i o spełnieniu kryteriów niezależności.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz